Аттестация педагогических работников

Құрметті әріптестер!
2022 жылдың 11 сәуірінен бастап педагогтердің ұлттық біліктілік тестілеуі басталғанын хабарлаймыз.
Тестілеуден өту ережесін бұзған жағдайда педагогке 5 жыл (білім беру ұйымдарының басшылары – үш жыл) мерзімге дейін аттестаттаудан өтуге рұқсат берілмейтінін естеріңізге саламыз.
Сонымен қатар, педагогтің біліктілік санаты «педагог» біліктілік санатына дейін (басшы – «білім беру ұйымының басшысы» біліктілік санатына дейін) төмендетіледі(ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы, өзгерістер мен толықтыруларымен 12.11.2021 ж. № 561бұйрығы).
Тыйым салынады:
 аудиторияны кезекшінің рұқсатынсыз және сүйемелдеуінсіз қалдыруға;
 бір-бірімен сөйлесуге;
 бір жерден екінші жерге көшуге;
 материалдармен алмасуға, материалдарды аудиториядан шығаруға;
 аудиторияға (оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, цифрлық смарт- жабдықтар (ұялы телефон) әкелуге және пайдалануға.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что с 11 апреля 2022 года началось Национальное квалификационное тестирование педагогов.
Напоминаем, что при нарушении правил прохождения тестирования педагог не допускается к прохождению аттестации сроком на 5 лет (руководители организации образования – на три года). Имеющаяся квалификационная категория педагога снижается до квалификационной категории «педагог» (руководителя — до квалификационной категории «руководитель организации образования») (Приказ МОН РК от 27 января 2016 года № 83 с изменениями и дополнениями №561 от 12 ноября 2021года)
Запрещается:
 выходить из аудитории без разрешения и сопровождения дежурного;
 разговаривать друг с другом,
 пересаживаться с места на место,
 обмениваться материалами, выносить материалы из аудитории,
 заносить в аудиторию и использовать предметы (учебники и методическую литературу, цифровую смарт-аппаратуру (сотовый телефон).
Яндекс.Метрика